Home
                                                       Konkurs
                                                     Regulamin
                                              Konwencja
                                    Ochrona
            Galeria

 

      Definicje
      Linki
      Kontakt

REGULAMIN KONKURSU
"Różnorodność biologiczna Małopolski"
  1. Uczestnikami konkursu mogą być reprezentanci szkół gimnazjalnych i średnich z terenu województwa małopolskiego.
  2. Przedstawiona praca powinna odpowiadać tematowi konkursu.
  3. Praca konkursowa musi składać się z części plastycznej i opisowej.
  4. Technika wykonania prac plastycznych to zdjęcie (seria zdjęć) w formie odbitek, o rozmiarze co najmniej 15x20 cm, zalecany format: 20x30 cm i 30x40 cm. Fotografii nie należy podklejać. W konkursie mogą też brać udział prace wykonane inną techniką, tj. malarstwo, grafika, collage. Zalecany format: od 20x30 cm do 40x60 cm. Każda praca musi być opisana na odwrocie: tytuł, imię i nazwisko autora, szkoła, bezpośredni kontakt.
  5. Sposób dostarczenia prac powinien zapobiec ich uszkodzeniu. Zniszczone prace nie będą prezentowane na wystawie.
  6. W części opisowej pracy konkursowej powinno się uwzględnić przede wszystkim tematykę pracy fotograficznej (plastycznej) stanowiącej integralną jej część. Całościowe ujęcie powinno dotyczyć różnorodności biologicznej naszego województwa. Istotnym aspektem pracy konkursowej będzie wykazanie w niej przez autora znajomości zasobów przyrodniczych w swoim otoczeniu, szczególnie najbliższych form ochrony przyrody wraz z zastosowanymi metodami ich ochrony (własnymi pomysłami ich lepszej ochrony i popularyzacji wśród społeczeństwa). Autor pracy powinien również pokazać swoją znajomość lokalnych (charakterystycznych dla danego regionu Małopolski) gatunków roślin i zwierząt.
  7. Dodatkowo należy dostarczyć pracę konkursową w wersji elektronicznej - fotografia z aparatu cyfrowego (lub skan) + opis (dokument Word) - umożliwi to wyróżnienie pracy i jej autora w publikacji pokonkursowej i na stronie internetowej.
  8. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
  9. Oceniane będą te prace, które zostaną dostarczone w wyznaczonym terminie, tj. do 17 grudnia b.r. . W przypadku przesłania prac drogą pocztową będzie decydować data stempla pocztowego.
  10. Prace należy dostarczyć na adres:
  Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
  ul. Czysta 17/4 Ip.
  31 - 121 Kraków

  z dopiskiem Konkurs - "Różnorodność biologiczna Małopolski"
  11. Spośród nadesłanych prac komisja oceniająca wybierze 5, które zostaną uznane za najlepsze i wręczy nagrody podczas finału konkursu.
  12. Laureaci zostaną nagrodzeni w następujący sposób:
   - laureaci 1, 2 i 3 miejsca, otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu fotograficznego,

   - laureaci 4 i 5 miejsca - nagrody książkowe,

   - nagrody indywidualne - każdy z laureatów otrzyma nagrodę w postaci dyplomu.

  Najlepsze prace zostaną też opublikowane w albumie pokonkursowym oraz w Internecie na stronach Fundacji.
  13. Decyzje Jury są ostateczne.

  14. Nagrodzeni zostaną poinformowani listownie o decyzji Jury.

Wszelkie pytania, propozycje i uwagi prosze kierować na biuro@fwie.eco.pl