Home
                                                       Konkurs
                                                     Regulamin
                                              Konwencja
                                    Ochrona
             Galeria

 

      Definicje
      Linki
      Kontakt

W celu zachowania różnorodności biologicznej oraz skutecznego zabezpieczenia dziedzictwa przyrodniczego, uchwalono międzynarodową Konwencję o różnorodności biologicznej.
Zasięg zainteresowania Konwencją o różnorodności biologicznej jest bardzo rozległy, co wynika z nowoczesnej filozofii konwencji i woli prawie wszystkich państw świata do zwiększenia skuteczności i współpracy w zakresie ochrony różnorodności biologicznej.
Polską przyrodę i zasoby biologiczne charakteryzuje bardzo duża różnorodność biologiczna nawet w skali europejskiej.
Wynika to głównie ze zróżnicowania typów krajobrazu oraz zachowania się ich w dobrym stanie.
Zróżnicowane form gospodarowania i zachowania jego tradycyjnych form przyczyniło się do zachowania dużej różnorodności biologicznej roślinnych i zwierzęcych zasobów biologicznych.
5 czerwca 1992 r. roku podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro Polska podpisała konwencję zobowiązując się do przestrzegania jej postanowień. Ratyfikowała ją w 1994 r. i od 16 stycznia 1995 r. została stroną konwencji.

Głównymi postanowieniami konwencji są:

 • zalecenie rozszerzenia zasięgu ochrony poza obszary i gatunki chronione oraz zaostrzanie reżimu ochronnego na istniejących obszarach chronionych,
 • objęcie ochroną odmian, ras i gatunków udomowionych roślin i zwierząt, a w szczególności odmian, ras i gatunków starych i lokalnych,
 • zrównoważone użytkowanie zasobów biologicznych oraz sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających,

  Państwa będące stronami w konwencji są zaobowiązane do:

 • do rozpoznania różnorodności swoich zasobów biologicznych i do ich stałego monitoringu,
 • do edukacji ekologicznej społeczeństwa i podnoszenia jego świadomości w tym zakresie,
 • do oceny efektywności podejmowanych działań, korygowania ich i składania regularnych raportów z realizacji tych działań.

  Polska wersja językowa Konwencji o różnorodności biologicznej została opublikowana przez Instytut Ochrony Środowiska w 1994 r., a jej tekst znajduje się poniżej.


 • Preambuła
  Artykuł 1 - Cele
  Artykuł 2 - Określenia
  Artykuł 3 - Zasady
  Artykuł 4 - Zasięg jurysdykcji
  Artykuł 5 - Współpraca
  Artykuł 6 - Ogólne działania na rzecz ochrony ...
  Artykuł 7 - Identyfikacja i monitoring
  Artykuł 8 - Ochrona IN SITU
  Artykuł 9 - Ochrona EX SITU
  Artykuł 10 - Umiarkowane użytkowanie elementów Różnorodności Biologicznej
  Artykuł 11 - Bodźce ekonomiczne i społeczne
  Artykuł 12 - Badania naukowe i szkolenie
  Artykuł 13 - Podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej
  Artykuł 14 - Ocena skutków oraz minimalizowanie negatywnych oddziaływań
  Artykuł 15 - Dostęp do zasobów genetycznych
  Artykuł 16 - Dostęp do technologii oraz ich transfer
  Artykuł 17 - Wymiana informacji
  Artykuł 18 - Współpraca naukowo-techniczna
  Artykuł 19 - Biotechnologie oraz dzielenie się korzyściami wynikającymi z ich zastosowania
  Artykuł 20 - Środki finansowe
  Artykuł 21 - Mechanizm finansowy
  Artykuł 22 - Powiązania z innymi międzynarodowymi konwencjami
  Artykuł 23 - Konferencja stron
  Artykuł 24 - Sekretariat
  Artykuł 25 - Organ pomocniczy do spraw ...
  Artykuł 26 - Sprawozdania
  Artykuł 27 - Rozstrzyganie sporów
  Artykuł 28 - Przyjmowanie protokołów
  Artykuł 29 - Poprawki do Konwencji lub protokołów
  Artykuł 30 - Przyjmowanie załączników i poprawek do nich
  Artykuł 31 - Prawo do głosowania
  Artykuł 32 - Związek pomiędzy niniejszą Konwencją i jej protokołami
  Artykuł 33 - Podpisanie konwencji
  Artykuł 34 - Ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie
  Artykuł 35 - Zasady przystąpienia do konwencji
  Artykuł 36 - Wejście w życie
  Artykuł 37 - Ograniczenia
  Artykuł 38 - Wycofanie
  Artykuł 39 - Tymczasowe porozumienie finansowe
  Artykuł 40 - Tymczasowe porozumienie dotyczące sekretariatu
  Artykuł 41 - Depozytariusz
  Artykuł 42 - Teksty autentyczne
  ZAŁĄCZNIK I
  Załącznik I - Identyfikacja i monitoring
  ZAŁĄCZNIK II
  Część 1 - Arbitraż
  Część 2 - Postępowanie pojednawcze